Thailand

ค่านิยมหลักที่แตกต่างระหว่างญี่ปุ่นและไทย

คนไทยมีอุปนิสัยที่แตกต่างจากคนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักไว้เมื่อจัดการทรัพยากรบุคคล

ค่านิยมหลักที่แตกต่างระหว่างญี่ปุ่นและไทย ค่านิยมหลักที่แตกต่างระหว่างญี่ปุ่นและไทย

มุมมองและนโยบายที่ควรมีในสาขาไทย

 • เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของคนไทย
 • สร้างระบบบุคลากรที่โปร่งใสและเป็นธรรม
 • สนับสนุนมายเซ็ทผู้นำที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดการทำงานของตัวเอง

Our Solution

แนะนำทางแก้

1เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของคนไทย

 • วินิจฉัยองค์กร (แบบสำรวจ + สัมภาษณ์พนักงาน)
 • วินิจฉัยองค์กร (แบบสำรวจ + สัมภาษณ์พนักงาน)
 • วินิจฉัยองค์กร (แบบสำรวจ + สัมภาษณ์พนักงาน)
 • วินิจฉัยองค์กร (แบบสำรวจ + สัมภาษณ์พนักงาน)

เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของพนักงานและปัญหาหลักขององค์กร

วินิจฉัยองค์กร (แบบสำรวจ + สัมภาษณ์พนักงาน)

มองให้เห็นถึง “ความคิดที่แท้จริงของพนักงาน” และ “แก่นปัญหาขององค์กร” ซึ่งยากที่กลุ่มผู้บริหารจะมองเห็น ผ่านแบบสำรวจที่มีเอกลักษณ์และการสัมภาษณ์พนักงาน
เราจะช่วยให้เจอปัญหาที่หยั่งรากลึกซึ่งองค์กรและพนักงานของคุณเผชิญ และสาเหตุที่ซ่อนอยู่ในองค์กร รวมไปถึงสร้างแผนงานจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น

2สร้างระบบบุคลากรที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

 • System Development / HR System Operation Support
 • System Development / HR System Operation Support
 • System Development / HR System Operation Support
 • System Development / HR System Operation Support

กำหนดนโยบาย และพูดคุยกับพนักงาน

พัฒนาระบบ/สนับสนุนการใช้งานระบบบุคลากร

ระบบบุคลากรขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม คุณค่า และพฤติกรรมของพนักงานท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
เราช่วยเหลือการสร้างระบบบุคลากรที่จะใช้จุดแข็งของขององค์กรญี่ปุ่นและคุณสมบัติของท้องถิ่นนั้น ตามความรู้ที่เราได้เรียนรู้สะสมผ่านการสนับสนุนสาขาของบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศ

3เสริมมายเซ็ตผู้นำที่จะก้าวข้ามลิมิตการทำงานของตัวเอง

 • โปรแกรมเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของเมเนเจอร์

ทบทวนบทบาทหน้าที่ของเมเนเจอร์
พัฒนาเมเนเจอร์จากมายเซ็ต “รอรับคำสั่ง” ให้เป็นผู้นำที่แท้จริง

โปรแกรมเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
ของเมเนเจอร์

สื่อสารความคาดหวังในบทบาทหน้าที่ของเมเนเจอร์และเปลี่ยนความคิดที่เป็น Soft Skill เช่นทักษะความเป็นผู้นำ และพัฒนา Hard Skill เช่น ความคิดแบบมีตรรกะ เพื่อให้เมเนเจอร์เติบโตเป็นคนที่จะนำองค์ได้และทีมได้ โปรแกรมนี้ไม่ใช่เพียงการอบรม แต่ยังใช้การประเมิน 360 องศา แบบทดสอบ และเทคโนโลยีทาง HR ให้มองเห็นปัญหาที่เมเนเจอร์และลูกน้องเจอ และสร้างประสบการณ์ที่จะกระตุ้นการตระหนักรู้จากภายใน

CONTACT US

เรายังมีบริการให้คำปรึกษาอื่นๆ เพื่อแก้แต่ละปัญหาอีกด้วย
beyond global ให้การสนับสนุนแบบครอบคลุมเกี่ยวกับองค์กรและงานบุคคลสำหรับสาขาไทย
เช่น การมองให้เห็นปัญหา สร้างนโยบายองค์กร พัฒนาองค์กร และการอบรมอื่นๆ