Services

บริการสำหรับสาขาต่างประเทศการปรับเปลี่ยนสู่สากลขององค์กร
พัฒนาผู้นำระดับสากล
ของแต่ละสาขา

เกิดการขาดแคลนผู้บริหารที่เป็นคนในประเทศนั้น
ตามการเติบโตของสาขาท้องถิ่น

หลายบริษัทเผชิญปัญหาการพัฒนาผู้บริหารที่เป็นคนในประเทศตนเมื่อเปลี่ยนธุรกิจให้มุ่งสู่ตลาดท้องถิ่น หรือเมื่อจัดตั้งระบบที่มี Expat ที่มากด้วยประสบการณ์จำนวนน้อยคน
เนื่องจากในต่างประเทศ สายงานผู้เชี่ยวชาญคือเรื่องปกติ ทำให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานบริหารพร้อมด้วยประสบการณ์และการฝึกฝนที่หลากหลายไม่ใช่เรื่องง่าย
ดังนั้น ความสามารถในการสร้างระบบที่จะพัฒนากลุ่มผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารในระดับภูมิภาคจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตของธุรกิจระดับภูมิภาค

เกิดการขาดแคลนผู้บริหารที่เป็นคนในประเทศนั้นตามการเติบโตของสาขาท้องถิ่น เกิดการขาดแคลนผู้บริหารที่เป็นคนในประเทศนั้นตามการเติบโตของสาขาท้องถิ่น

สิ่งที่ต้องมีสำหรับสาขาระดับภูมิภาค

  • พัฒนากลุ่มคนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกเป็นผู้บริหารของแต่ละสาขา
  • สร้างกลุ่มทรัพยากรบุคคลระดับสากลรุ่นถัดไปโดยมุ่งเน้นไปที่คนหนุ่มสาวและคนที่มีประสบการณ์ทำงานระดับกลาง

Our Solution

สร้างระบบเชิลกลยุทธ์ให้กลุ่มคนที่ได้รับเลือกให้มีโอกาสได้เป็น
ผู้บริหารระดับสูงได้เติบโต

แนะนำทางแก้

สร้างโครงสร้างองค์กรและระบบการอบรมที่จะนำไปใช้ในภูมิภาค
เพื่อพัฒนากลุ่มคนที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารที่เป็นคนในประเทศนั้นๆ ของแต่ละสาขา ตั้งเป้าหมายการเติบโตแบบก้าวกระโดดในส่วนภูมิภาค

แนะนำทางแก้ แนะนำทางแก้

1พัฒนากลุ่มคนที่ได้รับเลือกให้มีโอกาส
เป็นผู้บริหารที่เป็นคนของประเทศนั้นในแต่ละสาขา

  • สร้างระบบบุคลากรของภูมิภาค

สร้างระบบให้คนที่ได้รับเลือกให้มีโอกาส
ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมทั่วทุกสาขา

สร้างระบบบุคลากรของภูมิภาค

ในแต่ละสาขาจำเป็นต้องมีพนักงานที่ได้รับเลือกให้มีโอกาสเป็นผู้บริหารระดับสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดประเทศนั้น แต่การเตรียมแผนเส้นทางอาชีพให้พวกเขามีเติบโตและมีประสบการณ์ในหลากหลายส่วนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ในสาขานั้นๆ
ดังนั้น เมื่อสร้างระบบบุคลากรของภูมิภาค ทางเราต้องเตรียมเส้นทางอาชีพระดับผู้จัดการขึ้นไป ติดตั้งระบบขั้นตำแหน่งที่เหมาะสมกับประสบการณ์หลายๆด้าน และตั้งช่วงเงินเดือนที่สูงกว่าปกติ เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารในภูมิภาค

  • การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

สร้างความมั่นใจที่จะระบุพนักงานที่มีความสามารถในต่างประเทศ
และพัฒนากลุ่มผู้บริหารอย่างมีกลยุทธ์

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

นิยามพนักงานต้นแบบโดยใช้ตัวบ่งชี้ที่เป็นแบบทดสอบซึ่งมีความเป็นกลางและถูกใช้ในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้ระบุคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำของสาขาในต่างประเทศ
นอกจากนี้ เรายังสร้างระบบการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับเลือกจากนิยามบุคคล ให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับสากลอย่างมีกลยุทธ์ปรากฎขึ้นจริง

2สร้างกลุ่มทรัพยากรบุคคลในระดับสากลรุ่นถัดไปในหมู่คนหนุ่มสาว
และคนที่มีประสบการณ์ทำงานในระดับกลาง

  • อบรมพัฒนาผู้นำระดับสากลรุ่นถัดไป

ตระหนักรู้ในฐานะผู้นำระดับสากล มีทักษะในการวางกลยุทธ์ด้วยมุมมองภาพรวมบริษัทติดตัว

อบรมพัฒนาผู้นำระดับสากลรุ่นถัดไป

ผู้เข้าร่วมจะเข้าใจที่มาและคุณค่าของวิสัยทัศน์การบริหาร พัฒนามายเซ็ทของตัวเอง มีทักษะ ทัศนคติ และความเป็นผู้นำติดตัวในการแก้ปัญหา และบอกเล่าความหมายและคุณค่าของกลยุทธ์ด้วยคำพูดของตัวเอง
โปรแกรมนี้ เป็นการผสมผสานระหว่างการโคชชิ่งจากภายในและการให้ฟีดแบ็คจากภายนอก ซึ่งจะเปลี่ยนความตระหนักรู้และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม