Concept

รู้จัก beyond global

KEY MESSAGE

เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ของคนและองค์กร ให้โลกใบนี้น่าสนุกมากขึ้น

ปลุกไฟให้พนักงานแต่ละคนร่วมมือกันในฐานะองค์กร
สร้างองค์กรที่พร้อมจะมอบคุณค่าให้โลกใบนี้ได้มากที่สุด

มนุษย์มีวิวัฒนาการอยู่เสมอ
แววตาพนักงานในบริษัทของท่านยังเป็นประกายอยู่หรือไม่
พลังความร่วมมือของพนักงานในองค์กรมีมากน้อยเพียงไร

ในช่วงหลัง มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับ “คนและองค์กร”
เช่น วิทยาศาสตร์แห่งงานด้านบุคคล HR Tech ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน
ตอนนี้ จึงถึงเวลาที่จะยกระดับการจัดการทรัพยากรบุคคล

ในขณะเดียวกัน ยังมีปัญหาอีกมากมายบนโลกใบนี้
ปัญหาสังคมที่ก้าวข้ามพรมแดนยังคงหลงเหลือมากมายดังที่ได้ปรากฏอยู่ใน SDGs (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ)

เกิดเป็นความร่วมมือข้ามบ้านเกิด สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และภาษา
เรามีชีวิตอยู่ในยุคที่จำเป็นต้องแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งดึงจุดแข็งต่างๆ ออกมาใช้

เราอยากเพิ่มคนที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ตั้งคำถามกับเรื่องทั่วไป
เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจใหักันและกัน
เราอยากเห็นแต่ละคนใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ด้วยแววตาที่สดใสเต็มไปด้วยชีวิตชีวา
เราอยากเพิ่มผู้นำระดับสากลที่มีทักษะผู้นำพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะทำให้โลกใบนี้ดียิ่งขึ้น
เราอยากเพิ่มบริษัทที่พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น

beyond global มีความเชื่อเช่นนั้นและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ของคนและองค์กร ให้โลกใบนี้น่าสนุกมากขึ้นในฐานะ “พาร์ทเนอร์แห่งการปฎิรูปองค์กร”

ก้าวข้ามขีดจำกัด
ข้ามคอมฟอร์ตโซน
ข้ามลิมิตของตัวคุณ