beyond

SERVICE

TOP > SERVICE

เกี่ยวกับ beyond global group

ออกแบบระบบจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร
ที่ดึงเอาจุดแข็งของชาวเอเชียยุคใหม่ซึ่งไม่ได้เป็นสไตล์ตะวันตกหรือสไตล์ญี่ปุ่นเท่านั้น

สาขา

ตั้งอยู่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศไทย สามารถสนับสนุนทั้งบริษัทแม่ที่อยู่ในญี่ปุ่น
และบริษัทที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ทั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

จุดเด่นของ beyond global

 • ปฏิรูปองค์กรจากทั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
 • เชื่อมโยงนโยบายทรัพยากรบุคคลระหว่างบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นและบริษัทที่อยู่ในพื้นที่
 • เข้าใจลักษณะพิเศษของพนักงานชาวเอเชียที่อยู่ในพื้นที่อย่างทะลุปรุโปร่ง
 • กระตุ้นศักยภาพบุคลากรและองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

รางวัล

最優秀賞受賞

เราจะช่วยพัฒนาศักยภาพของทั้งองค์กรและบุคลากร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม

ขั้นตอนการปฏิรูปองค์กร

วินิจฉัยองค์กร (รับรู้สถานการณ์ปัจจุบัน)→ใช้ HR Technology→วินิจฉัยองค์กร(วัดผล)

ขั้นตอนการเปลี่ยน Mindset และพฤติกรรมของบุคคลากร (พนักงาน)

Human Assessment→แบบประเมิน 360 องศา เป็นต้น→ความต่อเนื่อง (ทุกๆ 6 เดือน)→แบบประเมิน 360 องศา เป็นต้น

จุดเด่น 3 ประการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อ "ปฏิรูปวิธีการทำงาน" โดยใช้จุดเด่นทั้ง 3 ประการอย่างเต็มศักยภาพ

 • ไม่ใช่การฝึกอบรมครั้งเดียวจบ แต่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาวให้เกิดขึ้นจริงได้
 • ปฏิรูปองค์กรและพัฒนาองค์กรโดยดึงให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วม
 • ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อกระตุ้นบุคลากรและองค์กรให้เกิดศักยภาพสูงสุด

1:เปลี่ยน Mindset และพฤติกรรม 2:ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 3:HR Tech→เปลี่ยนโครงสร้างเชิงกลยุทธ์

ความเห็นจากลูกค้า

 • หลังจากทำแบบสำรวจเสร็จแล้วยังมีการสัมภาษณ์อย่างละเอียด เพื่อเจาะประเด็นปัญหา และนำไปสู่เนื้อหาการฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับประเด็น

 • ในบรรดาบริษัทที่ให้คำปรึกษาทั้งหลาย ที่ผ่านมามีเพียง
  BEYOND GLOBAL ที่ตอบรับความต้องการของบริษัท
  อย่างยืดหยุ่น

ขั้นตอนการปฏิรูปองค์กร

วินิจฉัยองค์กร (รับรู้สถานการณ์ปัจจุบัน)→นำ Pulse Survey มาใช้งาน→วินิจฉัยองค์กร (วัดผล)

ขั้นตอนการเปลี่ยน Mindset และพฤติกรรมของบุคคลากร (พนักงาน)

Human Assessment→แบบประเมิน 360 องศา เป็นต้น→ความต่อเนื่อง (ทุกๆ 6 เดือน)→แบบประเมิน 360 องศา เป็นต้น

จุดเด่น 3 ประการ

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์กร รวมถึงการ Localization และ Globalization ให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในสิงคโปร์
จากนโยบายพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์และระบบจัดการทรัพยารบุคคลที่ดึงเอาคุณลักษณะของพนักงานในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • 1.พัฒนาภาวะผู้นำ / ปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของคนในพื้นที่

  พัฒนาพนักงานในพื้นที่ให้ก้าวหน้าไปทีละขั้น โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามแต่ละองค์กร
  พัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารให้กับพนักงานระดับกลางจนถึงระดับผู้บริหารแบบ
  ครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงสู่การพัฒนาศักยภาพองค์กร

 • 2.สร้างระบบจัดการทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติจริง / ระบบที่สนับสนุนในระยะยาว

  จาก Know-how ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานทำให้เราสามารถสร้างระบบประเมินผลงาน
  ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังมีระบบ Cloud เพื่อให้งานที่ซับซ้อนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  ซึ่งสามารถสนับสนุนได้ในระยะยาว

 • 3.สนับสนุนเกิดการ Localization และ Globalization / ดึงศักยภาพองค์กรญี่ปุ่นที่อยู่ในสิงคโปร์

  beyond global เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
  ตะวันออกเฉียงใต้ จึงสามารถให้บริการโดยมีพื้นฐานความเข้าใจอย่างลึกซ้งและประสบการณ์
  เกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติของพนักงานในพื้นที่ รวมถึงธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

บริการด้านการให้คำปรึกษาเรื่องทรัพยากรบุคคลและองค์กร

 • 1.การพัฒนาบุคคลากร

  ฝึกอบรมสำหรับพนักงานในพื้นที่ (Management, Leadership, Understanding Cross Cultural, Understanding Japanese Companies เป็นต้น)

  ฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่ถูกส่งตัวมาจากบริษัทแม่ (Local Staff Management, Strategic Planning เป็นต้น)

  ฝึกอบรมสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ ผู้บริหาร

  Coaching (สำหรับ Management Level, Local Staff, Expatriate)

  Human Assessment

 • 2.การพัฒนาองค์กร

  การวินิจฉัยองค์กร (ทำแบบสำรวจพนักงาน, การสัมภาษณ์)

  การวางแผนระยะกลาง การกำหนดนโยบาย

  การสร้างระบบจัดการทรัพยากรบุคคล การช่วยเหลือในการนำไปปฏิบัติ (บริษัทลูกที่อยู่ในต่างประเทศ,RHQ)

  สัญญาจ้างงาน / จัดทำคู่มือพนักงาน

  สนับสนุนด้านทรัพกรบุคคลหลังการรวมกิจการ (Post Merger Integration)

  Change Management

  Dialogue Workshop การจัดการวางแผน (Local Staff-Expatriate/Management Level-Staff,Strategic Planning/Penetrate Management Principles)

 • 3.HR TECHNOLOGY

  Talent Management System Implementation&Operation Support

  Human Assessment Tools Implementation&Operation Support

  Pulse Survey Implementation&Operation Support

  สนับสนุนให้เกิดการว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

  วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคล และการนำไปใช้

  การใช้เทคโนโลยี AI ในขอบเขตทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนการปฏิรูปองค์กร

วินิจฉัยองค์กร (รับรู้สถานการณ์ปัจจุบัน)→นำ Pulse Survey มาใช้งาน→วินิจฉัยองค์กร (วัดผล)

ขั้นตอนการเปลี่ยน Mindset และพฤติกรรมของบุคคลากร (พนักงาน)

Human Assessment→แบบประเมิน 360 องศา เป็นต้น→ความต่อเนื่อง (ทุกๆ 6 เดือน)→แบบประเมิน 360 องศา เป็นต้น

จุดเด่น 3 ประการ

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์กร รวมถึงการ Localization และ Globalization ให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย
จากนโยบายพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์และระบบจัดการทรัพยารบุคคลที่ดึงเอาคุณลักษณะของพนักงานคนไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • 1. พัฒนาภาวะผู้นำ/ปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของคนไทย

  พัฒนาพนักงานในพื้นที่ให้ก้าวหน้าไปทีละขั้น โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามแต่ละองค์กร
  พัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารให้กับพนักงานระดับกลางจนถึงระดับผู้บริหารแบบ
  ครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงสู่การพัฒนาศักยภาพองค์กร

 • 2. สร้างระบบจัดการทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติจริง/ระบบที่สนับสนุนในระยะยาว

  จาก Know-how ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานทำให้เราสามารถสร้างระบบประเมินผลงาน
  ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังมีระบบ Cloud เพื่อให้งานที่ซับซ้อนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  ซึ่งสามารถสนับสนุนได้ในระยะยาว

 • 3.สนับสนุนเกิดการ Localization และ Globalization/ดึงศักยภาพองค์กรญี่ปุ่นที่อยู่ในไทย์

  beyond global เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
  ตะวันออกเฉียงใต้ จึงสามารถให้บริการโดยมีพื้นฐานความเข้าใจอย่างลึกซ้งและประสบการณ
  เกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติของพนักงานในพื้นที่ รวมถึงธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

บริการด้านการให้คำปรึกษาเรื่องทรัพยากรบุคคลและองค์กร

 • 1.การพัฒนาบุคคลากร

  ฝึกอบรมสำหรับพนักงานในพื้นที่ (Management, Leadership, Understanding Cross Cultural, Understanding Japanese Companies เป็นต้น)

  ฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่ถูกส่งตัวมาจากบริษัทแม่ (Local Staff Management, Strategic Planning เป็นต้น)

  ฝึกอบรมสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ ผู้บริหาร

  Coaching (สำหรับ Management Level, Local Staff, Expatriate)

  Human Assessment

 • 2.การพัฒนาองค์กร

  การวินิจฉัยองค์กร (ทำแบบสำรวจพนักงาน, การสัมภาษณ์)

  การวางแผนระยะกลาง การกำหนดนโยบาย

  การสร้างระบบจัดการทรัพยากรบุคคล การช่วยเหลือในการนำไปปฏิบัติ (บริษัทลูกที่อยู่ในต่างประเทศ,RHQ)

  สัญญาจ้างงาน / จัดทำคู่มือพนักงาน

  สนับสนุนด้านทรัพกรบุคคลหลังการรวมกิจการ (Post Merger Integration)

  Change Management

  Dialogue Workshop การจัดการวางแผน (Local Staff-Expatriate/Management Level-Staff,Strategic Planning/Penetrate Management Principles)

 • 3.HR TECHNOLOGY

  Talent Management System Implementation&Operation Support

  Human Assessment Tools Implementation&Operation Support

  Pulse Survey Implementation&Operation Support

  สนับสนุนให้เกิดการว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

  วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคล และการนำไปใช้

  การใช้เทคโนโลยี AI ในขอบเขตทรัพยากรบุคคล

TOP