beyond

CAREER

TOP > CAREER

ABOUT US

“พวกเราแสวงหาศักยภาพของบุคลากร

และรูปแบบขององค์กรรุ่นใหม่เพื่อเปิดความเป็นไปได้ของบุคลากรและองค์กร”

ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีความสามารถหลากหลาย โดยไม่ยึดติดสัญชาติ เผ่าพันธ์ ศาสนา ฯลฯ

ปลุกกระแสวัฒนธรรมองค์กรในท้องถิ่น ด้วยภารกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม

แสวงหารูปแบบการบริหารจัดการที่ใช้จุดแข็งของเอเชียยุคใหม่ให้เป็นประโยชน์

MORE INFORMATION

MEMBER'S VOICE